Category Listing:  Phenyl CSH Phenyl-Hexyl XP VanGuard Cartridge   to   C18 CSH C18 VanGuard Cartridge

Sorted by Category
  Product    
Phenyl CSH Phenyl-Hexyl XP VanGuard Cartridge
View Phenyl CSH Phenyl-Hexyl XP VanGuard Cartridge Items Including
 • 186007839 - XSelect CSH Phenyl-Hexyl XP VanGuard Cartridge, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007841 - XSelect CSH Phenyl-Hexyl XP VanGuard Cartridge, 130Å, 2.5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pkg
View Detail
130Å XBridge BEH C18 VanGuard Cartridge
View 130Å XBridge BEH C18 VanGuard Cartridge Items Including
 • 186007802 - XBridge BEH Shield RP18 VanGuard Cartridge, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007804 - XBridge BEH Shield RP18 VanGuard Cartridge, 130Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007805 - XBridge BEH Shield RP18 VanGuard Cartridge, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007807 - XBridge BEH Shield RP18 VanGuard Cartridge, 130Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007808 - XBridge BEH Shield RP18 XP VanGuard Cartridge, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
View Detail
130å Csh c18 Method Validation Kit
View 130å Csh c18 Method Validation Kit Items Including
 • 186006786 - XSelect CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pkg
 • 186005538 - XSelect CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pkg
 • 186006234 - XSelect CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pkg
 • 186006236 - XSelect CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 100 mm, 3/pkg
 • 186006237 - XSelect CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 3/pkg
View Detail
Phenyl CSH Phenyl-Hexyl OBD Prep Column
View Phenyl CSH Phenyl-Hexyl OBD Prep Column Items Including
 • 186005507 - XSelect CSH Phenyl-Hexyl OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pkg
 • 186005447 - XSelect CSH Phenyl-Hexyl OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pkg
 • 186005450 - XSelect CSH Phenyl-Hexyl OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 75 mm, 1/pkg
 • 186005448 - XSelect CSH Phenyl-Hexyl OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pkg
 • 186005510 - XSelect CSH Phenyl-Hexyl OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 50 mm X 150 mm, 1/pkg
View Detail
100Å Silica T3 Prep Guard Cartridge
View 100Å Silica T3 Prep Guard Cartridge Items Including
 • 186006878 - Atlantis Silica T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 10 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186006879 - Atlantis Silica T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186003699 - Atlantis T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186003695 - Atlantis T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186004795 - XSelect HSS T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pkg
View Detail
130Å BEH C8 Prep Guard Cartridge
View 130Å BEH C8 Prep Guard Cartridge Items Including
 • 186004006 - XBridge BEH C8 Prep Guard Cartridge, 130Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186006894 - XBridge BEH C8 Prep Guard Cartridge, 130Å, 10 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186002992 - XBridge BEH C8 Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186002991 - XBridge BEH C8 Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186006895 - XBridge BEH C8 Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pkg
View Detail
130Å CSH C18 Prep Guard Cartridge
View 130Å CSH C18 Prep Guard Cartridge Items Including
 • 186005491 - XSelect CSH C18 Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186005418 - XSelect CSH C18 Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186007285 - XSelect CSH C18 Prep Guard Cartridge, 130Å, 10 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186006899 - XSelect CSH C18 Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186007290 - XSelect CSH C18 Prep Guard Cartridge, 130Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pkg
View Detail
Cyano (CN) HSS Cyano (CN) Column
View Cyano (CN) HSS Cyano (CN) Column Items Including
 • 186005903 - XSelect HSS Cyano (CN) Column, 100Å, 3.5 µm, 1 mm X 100 mm, 1/pkg
 • 186005912 - XSelect HSS Cyano (CN) Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 30 mm, 1/pkg
 • 186005929 - XSelect HSS Cyano (CN) Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg
 • 186005920 - XSelect HSS Cyano (CN) Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 75 mm, 1/pkg
 • 186005945 - XSelect HSS Cyano (CN) Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg
View Detail
Cyano (CN) HSS Cyano (CN) VanGuard Cartridge
View Cyano (CN) HSS Cyano (CN) VanGuard Cartridge Items Including
 • 186007860 - XSelect HSS Cyano (CN) VanGuard Cartridge, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007862 - XSelect HSS Cyano (CN) VanGuard Cartridge, 100Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007863 - XSelect HSS Cyano (CN) VanGuard Cartridge, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
View Detail
80Å C8 Prep Column
View 80Å C8 Prep Column Items Including
 • 186008290 - Spherisorb C8 OBD Prep Column, 80Å, 5 µm, 10 mm X 100 mm, 1/pkg
 • 186008291 - Spherisorb C8 OBD Prep Column, 80Å, 5 µm, 10 mm X 250 mm, 1/pkg
 • 186008297 - Spherisorb C8 OBD Prep Column, 80Å, 10 µm, 10 mm X 250 mm, 1/pkg
 • 186008859 - Spherisorb C8 OBD Prep Column, 80Å, 10 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pkg
View Detail
Protein Interaction Kits
View Protein Interaction Kits Items Including
 • 176003575 - Protein-Pak Hi Res HIC, 2.5µm, 4.6 mm x 35 mm with HIC Protein Standard Mix, 1/pkg
 • 176003576 - Protein-Pak Hi Res HIC, 2.5µm, 4.6 mm x 100 mm with HIC Protein Standard Mix, 1/pkg
View Detail
C18 Silica T3 Prep Guard Cartridge
View C18 Silica T3 Prep Guard Cartridge Items Including
 • 186006878 - Atlantis Silica T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 10 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186006879 - Atlantis Silica T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186003699 - Atlantis T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186003695 - Atlantis T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186004795 - XSelect HSS T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pkg
View Detail
130Å CSH Phenyl-Hexyl Prep Guard Cartridge
View 130Å CSH Phenyl-Hexyl Prep Guard Cartridge Items Including
 • 186006901 - XSelect CSH Phenyl-Hexyl Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186005505 - XSelect CSH Phenyl-Hexyl Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186005444 - XSelect CSH Phenyl-Hexyl Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pkg
View Detail
100Å HSS PFP Method Validation Kit
View 100Å HSS PFP Method Validation Kit Items Including
 • 186006274 - XSelect HSS PFP Method Validation Kit, 100Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 3/pkg
 • 186006805 - XSelect HSS PFP Method Validation Kit, 100Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pkg
 • 186006818 - XSelect HSS PFP Method Validation Kit, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 100 mm, 3/pkg
 • 186006803 - XSelect HSS PFP Method Validation Kit, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pkg
 • 186006815 - XSelect HSS PFP Method Validation Kit, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pkg
View Detail
60Å C18 Guard Column
View 60Å C18 Guard Column Items Including
 • WAT044380 - Nova-Pak C18 Guard Column, 60Å, 4 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pkg
 • WAT015220 - Nova-Pak C18 Guard-Pak Insert, 60Å, 4 µm, 10/pkg
 • WAT037854 - Nova-Pak C18 Radial-Pak Guard, 60Å, 6 µm, 40 mm X 10 mm, 2/pkg
 • WAT038528 - Nova-Pak C18 Radial-Pak Guard, 60Å, 6 µm, 25 mm X 10 mm, 2/pkg
View Detail
C18 HSS C18 Prep Column
View C18 HSS C18 Prep Column Items Including
 • 186008225 - XSelec HSS T3 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 10 mm X 50 mm, 1/pkg
 • 186008226 - XSelect HSS T3 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 10 mm X 100 mm, 1/pkg
 • 186008227 - XSelect HSS T3 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 10 mm X 150 mm, 1/pkg
 • 186008280 - XSelect HSS T3 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 10 mm X 250 mm, 1/pkg
 • 186004758 - XSelect HSS C18 SB Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pkg
View Detail
MS C8 VanGuard Cartridge
View MS C8 VanGuard Cartridge Items Including
 • 186007901 - XTerra MS C8 VanGuard Cartridge, 125Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007903 - XTerra MS C8 VanGuard Cartridge, 125Å, 2.5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007905 - XTerra MS C8 VanGuard Cartridge, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007907 - XTerra MS C8 VanGuard Cartridge, 125Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007909 - XTerra MS C8 VanGuard Cartridge, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
View Detail
CSH Fluoro Phenyl VanGuard Cartridge
View CSH Fluoro Phenyl VanGuard Cartridge Items Including
 • 186007820 - XSelect CSH Fluoro Phenyl VanGuard Cartridge, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007822 - XSelect CSH Fluoro Phenyl VanGuard Cartridge, 130Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007824 - XSelect CSH Fluoro Phenyl VanGuard Cartridge, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007826 - XSelect CSH Fluoro Phenyl VanGuard Cartridge, 130Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007827 - XSelect CSH Fluoro Phenyl XP VanGuard Cartridge, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
View Detail
XBridge BEH C18 VanGuard Cartridge
View XBridge BEH C18 VanGuard Cartridge Items Including
 • 186007802 - XBridge BEH Shield RP18 VanGuard Cartridge, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007804 - XBridge BEH Shield RP18 VanGuard Cartridge, 130Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007805 - XBridge BEH Shield RP18 VanGuard Cartridge, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007807 - XBridge BEH Shield RP18 VanGuard Cartridge, 130Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007808 - XBridge BEH Shield RP18 XP VanGuard Cartridge, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
View Detail
Nova-Pak Normal-Phase Cartridge
View Nova-Pak Normal-Phase Cartridge Items Including
 • WAT046845 - Nova-Pak Silica Sentry Guard Cartridge, 60Å, 4 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pkg
 • WAT036980 - Nova-Pak Silica Cartridge, 60Å, 4 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pkg
 • WAT025844 - Nova-Pak Silica Radial-Pak Cartridge, 60Å, 6 µm, 8.0 mm X 100 mm, 1/pkg
 • WAT010987 - Nova-Pak Silica Radial-Pak Cartridge, 60Å, 4 µm, 8.0 mm X 100 mm, 1/pkg
 • WAT010986 - Nova-Pak Silica Radial-Pak Cartridge, 60Å, 4 µm, 5 mm X 100 mm, 1/pkg
View Detail
80Å Silica Column
View 80Å Silica Column Items Including
 • PSS839840 - Spherisorb Silica Column, 80Å, 5 µm, 2 mm X 50 mm, 1/pkg
 • PSS830123 - Spherisorb Silica Column, 80Å, 5 µm, 2 mm X 150 mm, 1/pkg
 • PSS830133 - Spherisorb Silica Column, 80Å, 5 µm, 1 mm X 150 mm, 1/pkg
 • PSS830122 - Spherisorb Silica Column, 80Å, 5 µm, 2 mm X 100 mm, 1/pkg
 • PSS830214 - Spherisorb Silica Column, 80Å, 10 µm, 4.6 mm X 200 mm, 1/pkg
View Detail
Phenyl HSS PFP VanGuard Cartridge
View Phenyl HSS PFP VanGuard Cartridge Items Including
 • 186007872 - XSelect HSS PFP VanGuard Cartridge, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007874 - XSelect HSS PFP VanGuard Cartridge, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007875 - XSelect HSS PFP XP VanGuard Cartridge, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007877 - XSelect HSS PFP XP VanGuard Cartridge, 100Å, 2.5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pkg
View Detail
Phenyl CSH Phenyl-Hexyl Prep Guard Cartridge
View Phenyl CSH Phenyl-Hexyl Prep Guard Cartridge Items Including
 • 186006901 - XSelect CSH Phenyl-Hexyl Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186005505 - XSelect CSH Phenyl-Hexyl Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186005444 - XSelect CSH Phenyl-Hexyl Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pkg
View Detail
130Å CSH Phenyl-Hexyl XP Column
View 130Å CSH Phenyl-Hexyl XP Column Items Including
 • 186006131 - XSelect CSH Phenyl-Hexyl XP Column, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pkg
 • 186006733 - XSelect CSH Phenyl-Hexyl XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg
 • 186006127 - XSelect CSH Phenyl-Hexyl XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg
 • 186006126 - XSelect CSH Phenyl-Hexyl XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 75 mm, 1/pkg
 • 176002613 - XSelect CSH Phenyl-Hexyl XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pkg
View Detail
100Å T3 Prep Guard Cartridge
View 100Å T3 Prep Guard Cartridge Items Including
 • 186006878 - Atlantis Silica T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 10 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186006879 - Atlantis Silica T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186003699 - Atlantis T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186003695 - Atlantis T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186004795 - XSelect HSS T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pkg
View Detail
BEH C8 Prep Guard Cartridge
View BEH C8 Prep Guard Cartridge Items Including
 • 186004006 - XBridge BEH C8 Prep Guard Cartridge, 130Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186006894 - XBridge BEH C8 Prep Guard Cartridge, 130Å, 10 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186002992 - XBridge BEH C8 Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186002991 - XBridge BEH C8 Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186006895 - XBridge BEH C8 Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pkg
View Detail
C8 BEH C8 Prep Guard Cartridge
View C8 BEH C8 Prep Guard Cartridge Items Including
 • 186004006 - XBridge BEH C8 Prep Guard Cartridge, 130Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186006894 - XBridge BEH C8 Prep Guard Cartridge, 130Å, 10 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186002992 - XBridge BEH C8 Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186002991 - XBridge BEH C8 Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186006895 - XBridge BEH C8 Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pkg
View Detail
Silica T3 Prep Guard Cartridge
View Silica T3 Prep Guard Cartridge Items Including
 • 186006878 - Atlantis Silica T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 10 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186006879 - Atlantis Silica T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186003699 - Atlantis T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186003695 - Atlantis T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pkg
 • 186004795 - XSelect HSS T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pkg
View Detail
CSH C18 VanGuard Cartridge
View CSH C18 VanGuard Cartridge Items Including
 • 186007814 - XSelect CSH C18 VanGuard Cartridge, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007813 - XSelect CSH C18 VanGuard Cartridge, 130Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007816 - XSelect CSH C18 VanGuard Cartridge, 130Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007811 - XSelect CSH C18 VanGuard Cartridge, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007817 - XSelect CSH C18 XP VanGuard Cartridge, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
View Detail
C18 CSH C18 VanGuard Cartridge
View C18 CSH C18 VanGuard Cartridge Items Including
 • 186007814 - XSelect CSH C18 VanGuard Cartridge, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007813 - XSelect CSH C18 VanGuard Cartridge, 130Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007816 - XSelect CSH C18 VanGuard Cartridge, 130Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007811 - XSelect CSH C18 VanGuard Cartridge, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
 • 186007817 - XSelect CSH C18 XP VanGuard Cartridge, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg
View Detail